Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN
EN

Kihez fordulhatunk pénzügyi panaszunkkal?

nyomtatás

Kihez fordulhatunk pénzügyi panaszunkkal?

A legnagyobb körültekintés ellenére is előfordulhat, hogy fogyasztói jogainkkal élve, szeretnénk panaszt tenni egy pénzügyi intézménnyel szemben. Összeszedtük, hogy milyen teendőink vannak, ha egy pénzügyi szolgáltatással kapcsolatosan kifogásunk van.

Ha elégedetlenek vagyunk egy pénzügyi intézmény valamely szolgáltatásával, és az ellen szeretnénk panaszt tenni, először magához az intézményhez kell fordulnunk, hiszen a legcélravezetőbb a fogyasztó és a szolgáltató számára is egy közös megoldás. A panaszt írásban és szóban is megtehetjük, ennek módjáról és a határidőkről a panaszkezelési szabályzatból informálódhatunk a pénzügyi szolgáltatónál. A szabályzatról tájékozódhatunk személyesen a fiókban, interneten vagy telefonon keresztül is. Az írásbeli panaszbenyújtáshoz szükséges formanyomtatványt honlapunkról is letöltheti. Panaszunk mellé mindenképpen csatoljuk a kifogásainkat alátámasztó iratokat is!

A panaszkezelési eljárás díjmentes. Szóbeli panasztétel esetén a szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát átadja, vagy elküldi a részünkre. Telefonon tett panaszunkról hangfelvétel készül, ezt az intézmény köteles egy évig megőrizni. A beszélgetés azonosító számát jegyezzük meg, hiszen kérésünkre a hangfelvétel visszahallgatható, továbbá térítésmentesen huszonöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát. Ha több, különböző jellegű kifogásunk is felmerült ugyanazzal a szolgáltatóval szemben, panasztételkor ezeket érdemes külön jelezni, mert az egyes kifogásokat a szolgáltató is egyenként vizsgálja és válaszolja majd meg.

A panasztételt követő 30 naptári napon belül köteles a pénzügyi szolgáltató pontos és egyértelmű indoklással ellátott írásbeli választ adni, és azt megküldeni az ügyfél számára. Ha eredménytelen az egyeztetés, de panaszunkat továbbra is fenntartjuk, keressünk fel egyéb fórumot is a probléma megoldására! Amennyiben a pénzügyi szolgáltató a panaszt elutasította, vagy döntésével nem értünk egyet, több megoldás is a rendelkezésünkre áll a probléma kezelésére. A kifogások kezelésében segít a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja és a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT), illetve bírósághoz is fordulhatunk panaszunkkal.

Az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központját akkor kereshetjük fel, ha a pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott panaszunkra 30 nap elteltével sem érkezett válasz, ha a válasz nem érdemi vagy nem teljes körű, az eljárás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, illetve ha egyéb jogsértést feltételezünk. A fogyasztóvédelmi központhoz a jogsértés bekövetkeztét követő 5 éven belül fordulhatunk, döntés a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 3 hónapon belül várható. Az MNB-hez panaszunkkal személyesen, postai úton, az Ügyfélkapun keresztül, vagy a megyeszékhelyeken működő Kormányablakon keresztül is fordulhatunk írásos, saját kezűleg aláírt kérelemmel. A kérelemhez csatoljuk azokat az iratokat (pl. panaszkérelmünket, az átvételt igazoló tértivevényt), amelyek alátámasztják, hogy korábban megkíséreltük a kifogás rendezését a pénzügyi szolgáltatónál!

Egyedi szerződéses jogvitákban a Pénzügyi Békéltető Testület vagy bíróság jár el, az MNB ilyen esetekben nem folytat hatósági eljárást. Ha annak vizsgálatát kérjük, hogy A) rendelkezünk-e élő szerződéssel, B) a pénzügyi szolgáltató szerződésszegést valósított-e meg magatartásával, C) a szerződés felmondására jogszerűen került-e sor, illetve D) jogos-e a pénzügyi szolgáltató velünk szemben fennálló követelése, akkor kérelmünk egyedi szerződéses jogvita megoldására irányul.

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) feladata a fogyasztó és a pénzügyi szervezet között létrejött szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése. A PBT eljárása során eljárási díj, illeték nem terheli a fogyasztót, szemben a bírósági intézkedésekkel. A testülethez írásbeli kérelemmel fordulhatunk panaszunkkal, az eljárás időtartama 90 nap a megindulását követően, illetve indokolt esetekben maximum 30 nappal növekedhet ez az időtartam. A Pénzügyi Békéltető Testületről bővebb információkat a Pénzügyi Navigátor Füzetünkben vagy a http://www.mnb.hu/bekeltetes weboldalon olvashat.

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy sem az MNB, sem a PBT eljárási jogköre nem terjed ki a pénzügyi szolgáltató munkatársának magatartásával kapcsolatos kifogásokra, a hitelkérelem elbírálásának, elutasításának felülvizsgálatára, illetve szerződésmódosítás kikényszerítésére. Polgári peres bírósághoz viszont bármely jogsértés esetén fordulhatunk.

Tipp:

Amennyiben tanácsra, vagy segítségre van szüksége valamilyen pénzügyi termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, felkeresheti a megyeszékhelyeken működő Pénzügyi Tanácsadó Irodák egyikét.

Az irodákban dolgozó szakértők díjmentesen nyújtanak érdemi segítséget pénzügyi kérdés, vagy panasz esetén, sőt, az írásbeli panasz-formanyomtatvány, vagy akár a PBT kérelem kitöltésében is.

Keresse az MNB együttműködő partnereit a megyeszékhelyeken és a kihelyezett tanácsadásokon!